محل تبلیغات شما سرور ایران

 1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، لازم است که ثبت نام کنید.

راهنمايي قدم به قدم وحل معماها بازی Resident Evil - Code: Veronica

شروع موضوع توسط Stalin ‏17/9/12 در انجمن اخبار و معرفی

 1. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏30/11/11
  ارسال ها:
  15,798
  تشکر شده:
  8,319
  امتیاز دستاورد:
  113
  باشروع بازي شمادريک سلول هستيدوهمه جاتاريک مي باشد،يک پيغام به شما مي گويد اگر فندک داشته باشيد مي توانيد همه جاراروشن ببينيد،واردصفحه ي موجودي شويدوفندک راانتخواب کنيد،دمويي مي بينيد،سپس شماخارج ازسلول هستيد.ازروي ميز چاقورابرداريد وازاتاق خارج شويد.راهروراتاانتها طي کرده واز پله هابالا برويد،کمي به جلو حرکت کنيد دمويي مي بينيد،سعي کنيداز دست زامبي هافرار کنيد،وارددروازه شويد،کمي به جلوبرويد،دمويي ديده وبااستيو آشنا مي شويد،حالايک کلت داريد خود رامسلح کرده و وارد تنها درب باز اين منطقه شويدکمي جلو رفته وازپله هاي چوبي بالابرويد،جلوترگياه سبز رابرداشته و وارد درب کنار شويد زامبي هاراکشته واتاق راچک کنيدو آيتم هارابرداريد،وارد درب ديگر شده تاانتهاپيش برويد،جسدمردي رامي بينيد اسلحه راازروي جسدوي برداشته و زامبي هارانابود کنيد،خارج شويد وبه محوطه ي باز برگرديد ازپله هاپايين رفته وراه راادامه دهيد،کمي به جلوحرکت کرده صحنه اي مي بينيد،راه راادامه داده و وارد در شويد،زامبي هارانابودکرده وبه زامبي هاي پشت قفسه کاري نداشته باشيد راه راادامه دهيد و وارد درب شويد.
  کمي به جلوحرکت کنيد خودبه خود متوقف مي شويد،صدايي مي گويد که بايدتمامي اشياي فلزي رادرون محفظه قراردهيد،اين کارراکنيد،راهروراتاانتهاادامه دهيد ويک اسپري ومتن رابرداري دو وارداتاق شويد دموراديده وکامپيوترراچک کنيد تاچيزي که عقابي روي آن طراحي شده است رابرداريد قبل ازخارج شدن اهرم کناردرب رابکشيد،به اتاق قبلي برگشته وشئي که پيدا کرده ايدراروي دستگاه کناراتاق استفاده کنيد،راهرورابه عقب بازگشته واشيافلزي خودرابرداريد وخارج شويد،کمي به جلوحرکت کرده ومي بينيدکه درب کاراژبازشده،زامبي هارانابودکرده وکپسول آتشنشاني رابرداريد،تمام راه راتاقبرستان بازگرديدوبه سمت کاميون آتشگرفته رفته وکپسول رااستفاده کنيد،چمدان رابرداشته ودرمنوي خودآنراچک کنيدتايک فلزويژه به دست بياوريد تمام راه رابازگشته واشيافلزي خودبه غير ازشئي که تازه به دست آورده ايد رادرون آن قراردهيد وراهروراادامه داده وازشئ روي دستگاه استفاده کنيد،حالايک کپي از چيزي که شکل عقاب روي آن حکاکي شده بودداريد،راه رابه جايي که براي اولين باراستيوراديديد بازگرديدوازشئ روي درب بزرگ استفاده کرده وداخل شويد.
  قصر
  جلووسپس به چپ برويد،به پايين پله هارفته وسمت ديگر ازپله هابالا برويد،به سمت جعبه رفته وآن رابه سمت جعبه هاي ديگر هل دهيد،ازآن بالارفته وسمت ديگرپايين بپريد از رشته پله هابالابرويدمسيرراتاانتها طي کرده وموجودات رانابود کرده وبه بالاي پله هابرويد،راه راادامه دهيد دمويي مي بينيدکه آلبرت وسکر هنوز زنده هست!واردقصرشويد،از چندپله پايين برويدواز پله هاي سمت راست بالابرويد،سمت راست از چندپله ي ديگربلابرويدو وارددرب شويداينجااتاق سيو هست اگر مي خواهيد بازي راذخيره کنيدووسايل اضافي رادرون صندوق قراردهيد،کنارصندلي هاميز کوچک راکنارزده وکارت رابرداريد،به پايين پله هابازگرديدوبه سمت کامپيوتربرويد.کارتي راکه به دست آورده ايدرابرسي کنيدتاعددي به دست بياوريد،عددراروي کامپيوتر واردکرده واينتر بزنيد اکنون درب انتهاي سالون بازمي شود،واردشده وراهروراادامه داده زامبي هارانابود کرده و وارددرب دوم شويد،اينجااتاق نمايش است،به سمت ديگررفته ودکمه رازيرقفسه فشار دهيد،دمويي مي بينيد سپس راه مخفي باز مي شود،وارد شده وازروي زمين سکو رابرداريد،درانتهااسلحه ي ظلايي رنگي مي بينيد،آنرابرنداريدزيرازنداني مي شويد!
  راه رابه جايي که وسکرراديديد بازگرديد،دربين راه صداي فرياداستيورامي شنويد!اودراتاق نمايش به دام افتاده به اتاق نمايش بازگرديدبه سمت مانيتورکامپيوتر رفته،شش تصوير ظاهر مي شود،دو اسلحه وجود داردآنهاراانتخواب کنيد،استيوآزادمي شودودمويي مي بينيد،خارج شده وبه سالون اصلي برويددمويي ديده وباآلفردآشناشويد.ازقصرخارج شويد،دراينجاآيتم ضدآب راازروي زمين برداريد وراه رابه سمت راست ادامه دهيدوبه پايين برويدمنطقه رابرسي کنيدوخشاب ونقشه ي قصررابه دست بياوريد،آن طرف ترروي سکوايستاده وسکان رااستفاده کنيدصحنه اي ديده و واردزيردريايي شويد،درون زير دريايي کوله پشتي رابرداريدهمکنون درصفحه ي موجودي جاي بيشتري داريد،اهرم به حرکت درآورده وسپس از نردبان به بالا بازگرديد.
  فرودگاه
  به پايين پله کان رفته وواردشويدزامبي هارانابودکرده ووارد درب نزديک آکواريوم شويد،اينجااز فندک استفاده کنيدتاخفاش هارافراري دهيدبه سمت مانيتور رفته وآنراچک کنيد،يک سکوبالامي آيدازآيتم ضدآب روي آن استفاده کنيدوازاتاق خارج شويد،به سمت ديگررفته ومرکب ذخيره رابرداشته وواردشويد،ازپل عبورکرده ووارد شويدبه سمت سکورفته وآنراچک کنيدتاشمارابه سمت بالاهدايت کند،به سمت مانيتوررفته ويک معماي ساده،شمابايد کانتينري که مانع استفاده ازپانل است رابرداريد،به پايين بازگشته وپانل راچک کنيد صحنه اي ديده وزامبي هارابکشيدبه جايي که زامبي هااز آن بيرون آمدندرفته وکارت رابرداريد،تمام راه راتازير دريايي باز گشته وبه سمت قصر برويد.
   
  وضعیت سفید و amerrrrr از این پست تشکر کرده اند.
 2. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏30/11/11
  ارسال ها:
  15,798
  تشکر شده:
  8,319
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : راهنمايي قدم به قدم وحل معماها بازی Resident Evil - Code: Veronica

  قصر
  حالاشمادرمنظقه ي قصر هستيدبه بالاي پله هابرويد،به سمت ديگربرويد اماواردقصرنشويدراه راادامه دهيد و وارد درب شويد.
  راه راادامه دهيد ودودرب کنار هم مي بينيد که يکي بزرگ وديگري کوچک است،وارد درب کوچک شويد
  شماباکرم غول پيکري مواجه مي شويد اورادست به سر کرده وبه سمت درب دو دهنه ي بزرگ برويد و وارد شويد.

  منطقه ي آزادنظامي
  به پايين رفته تابه انتهاي راهروبرسيد،سمت راست شمايک درب بسته وجوددارد ازکارت کليد استفاده کنيدوداخل شويددرداخل يک اشعه ي ليزر روي شمانشانه روي مي شود،اوکسي نيست جزآلفرد سريع به بالاي پله هابرويد تااوفرارکند اورادنبال کنيدراه راادامه دهيد دودرب مي بينيد سمت راست اتاق سيو است سعي کنيددرب ديگررابازکنيد آلفرددر رامي بندد دموراديده ووارد شويدسمت چپ دوبيوزي رابرداريداماآن هامهمات ندارند! به سمت ديگر رفته وصحنه اي ببينيد غول راکشته،پس از کشتن اودربي باز مي شود به سمت آن برويددمويي مي بينيداستيو به کمک شمامي آيد،سپس اواسلحه ي طلايي رنگ رابااسلچه ي شما معاوضه مي کند،درادامه شمااستيو هستيد،سعي کنيدازاين لحظات به خوبي استفاده کنيد که ديگر تکرار نمي شود!زامبي هارانابود کرده و وارددرب شويد،راه راادامه داده وزامبي هار بکشيد اينک شما کنترل کلير رابه دست داريد راه راادامه دهيد به سمت استيو برويد ناگهان پل شکسته وشمابه پايين سقوط مي کنيد دمو،استيو مجبور مي شودپدر خودراکه به زامبي تبديل شده است رابکشد.حالابه داخل درب کنارجيپ برويد به سمت راهرودويده ودر راکه در انتهاي سالون سمت راست قراردارد راباز کنيد.
  به داخل دري که کنارجيپ قرارداردبرويد.به سمت راهرودويده ووارد درشويد.بازي راذخيره کرده وآيتم رادرگوشه ي اتاق برداريدوبه اتاقي که جيپ بود برگرديدبه طرف دردودهنه بزرگ رفته وسگها رابکشيدوارددرب شويدحالادرجايي هستيي که کرم غول آسابود.به سمت ديگر دويده وبه داخل دردودهنه برگشته به پايين راهرورفته ودرب راباز کنيدسگ هارادست به سر کرده وبه بالاي پله هابرويددربالابه سمت چيز عجيبي که به بالکون چسبيده است برويدآيتم رادراينجا قرارداده وکارت رابرداريدبه جايي که استيو به پدرش شليک کرد بازگشته ووارددرکنارجيپ شويدباآسانسوربه طبقه ي دوم برويدوقتي بيرون آمديد ازکارت روي درب استفاده کنيدوواردشودبه بالاي چندپله برويد ومانيتوررابرسي کنيدبه سمت ديگر رفته وآيتم ضدآب رابرداريدمانيتور کامپيوتر پايين پله هاراچک کنيدشمايک دوربين کنترلي خواهيد داشت به تصوير اسکلت سمت چپ اتاق زوم کنيد يک عددبه شمامي دهد1126کدرابه خاطرداشته باشيدزامبي هاراکشته وبه سمت دربرويداينک دراتاقي هستيد که آلفرد به شماتيراندازي کرد حالابه پايين پله هارفته وسمت راست ازنردبان پايين برويد جلوترازکارت استفاده کرده وبه سمت راست برويد و وارددرب شويد
  به سمت نيمکت رفته وتيرکمان رابرداريدويک فايل رابه صورت اتوماتيک بر مي داريدسمت دررفته وبرسي کنيد کد1126مي باشدبه داخل اتاق رفته وتابلويي که عکس اسکلت دارد رابرداريديک مخلوق عجيب پايين مي افتدوزمان شروع مي شود به سرعت اتاق راترک کرده واز اتاق بعدي نيز خارج شويد وبه پايين پله هابرويدحالابه سمت دردودهنه ي بزرگ برويدوارددربعدي شده شمادرمنظقه ي جيپ هستيدبه پايين راهرورفته ووارداتاق ذخيره ي بازي شويدبه جايي که آيتم رابرداشته بوديد رفته وتابلوراروي ديواراستفاده کنيدبااين کاريک کليد طلايي به شماداده خواهد شد به سمت جيپ برگشته و وارد در شويدوبه محل کرم غول پيکر برويد منظقه ي آزادنظامي راترک کرده وبه سمت قصر برويد
  قصر
  به داخل قصربرويد و وارد درب آخرسالون شويد راهروراتاآخرطي کرده وبااستفاده از کليد طلايي درراباز کنيد.يک معما،دراتاق هفت تابلوي نقاشي وجود دارد.اول تصوير خانم آشفرد،دوم پدرآشفردبادوقلوهاسوم آشفردباموهاي قرمزچهارم آشفردبايک بشقاب درپشت زمينه تصوير پنجم آشفرد درحال خواندن کتاب وششم آشفردباشمع ها سپس به طرف تابلوي بزرگ بالاي پله هارفته،نامه وفايل راخوانده وتابلو راچک کنيدتابلو کناررفته وگلداني ظاهر ميشود،گلدان رابرداشته وزير آن رابرسي کنيدتايک مورچه ي قرمز به دست آوريدازاتاق خارج شده وبه سالون اصلي برويد به اتاق سيوبالاي پله هابرويد ودواسلحه ي طلايي راروي در استفاده کنيد وداخل شويد به سمت کامپيوتر رفته وآن رابرسي کنيد اوبه شمايک کد مي دهد،چپ،راست،چپ،راست،راست،راست،راست ويک دکمه ظاهرمي شود آنرافشارداده وواردکنيدچپ سپس راست آن روي شماره ي1قرارمي گيردحالاراست رازده تاروي عدد7قرار گيردوسه مرتبه راست رافشارداده تاروي عدد1قرارگيرد(اين کار هاراروي ساعت بزرگ انجام دهيد)کدشما1971است آنراروي کامپيوتر تايپ کنيدساعت حرکت کرده ويک راه نمايان مي شودوقتي مي خواهيدبه آنجابرويد يک غول وارد مي شود اورادست به سرکرده ووارد شويد
  منطقه ي مسکوني
  ازپيچ عبورکرده به بالاي پله هابرويد ووارد ساختمان شويدزامبي هاراکشته وبه بالاي پله هابرويدووارد درشويدبه سمت چپ رفته و وارددرب شده ومورچه ي قرمزرنگ راروي جعبه ي موزيک قرارداده وضبط راروشن کنيديک نردبان ظاهر مي شودازآن بالارفته پله هاراپيداکرده وبه پايين پله هابرويدبه نيمکت نگاه کرده تايک پروانه ي نقره اي رنگ به دست آوريدآن رابرسي کرده تايک کليد به دست آوريدآن رادر تصوير مورچه قرار دهيد تانردبان ديگري ظاهر شودازنردبان بالابرويدتابه يک اتاق مطالعه ي مخفي دست يابيد به سمت چپ رفته وياداشت رابرداريدحالاجعبه رابه آن سوشل داده واز آن بالابرويدونامه رابخوانيدوسومينآيتم ضدآب رابرداريدتمامي نردبان هارابه پايين بازگشته وقتي مي خواهيد اتاق راتکرک کنيد يک دمو مي بينيديک راه مخفي پيدامي شود وارد شده وجعبه ي موسيقي راچک کنيد تادموي ديگري ببينيدحالاتمام راه رابه قصربازگشته وسپس به منطقه ي فرودگاه برويد
   
  وضعیت سفید از این پست تشکر کرده است.
 3. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏30/11/11
  ارسال ها:
  15,798
  تشکر شده:
  8,319
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : راهنمايي قدم به قدم وحل معماها بازی Resident Evil - Code: Veronica

  فرودگاه
  به پايين پله هارفته و وارد شويد،زامبي هارادست به سرکرده ووارد درب کنار آکواريوم شويد استيو منتظر شماست دوآيتم ضدآب رادرمکان مشخص شده استفاده کنيد وبااستيو وارد هواپيماشويدازپله هابالابرويد واهرم رابرداريد سپس از هواپيماخارج شده واتاق بعدي رانيز ترک کنيد وارد در کنار شويد واز پل عبور کنيد بالابرويد ووارد در شويدازاهرم روي دستگاه استفاده کنيدوپل رابلابياوريدحالاراه راادامه دهيد ووارد درب شده کمي جلوترازروي جسد کليدرابرداريدازاتاق خارج شويد وپل راطي کرده ووارد درب شده پايين برويد اازکليدروي دراستفاده کنيدداخل شويد.اينجاجعبه هارااززير دربخارج کنيدتاآسانسور حرکت کند،درراباز کرده وداخل شويديک دمو مي بينيد اکنون درمنطقه ي آزاد نظامي هستيد تمامي راه راتافرودگاه برگشته بين راه باتايرانت مبارزه کنيد واورانابودکنيدوادر هواپيماشويددمويي مي بينيد قبل از ترک هواپيماحتمابازي راذخيره کنيد،بيرون برويدمي بينيد که تايرانت هنوز زنده هست به اوشليک کنيدتاخون از بدن اوجاري شودسپس دکمه رافشاردهيدتااورانابود کنيد.
  ANTARCTICA BASE
  وقتي ازهواپيمابيرون آمديد مستقيم حرکت کرده وازنردبان پايين بياييدووارددردودهنه شويداتاق رابرسي کنيدونقشه ي پايگاه راازروي ديواربرداريدخارج شويدازپله هاي سمت راست پايين بياييدوکمي جلوتروارددرشويدپشت اتاق کمدرابرسي کنيديک موش بيرون مي پرد،ياداشت رابرداريدوسوييچ رازده ولي فعلاکارنمي کندازاتاق خارج شويدوراهروراادامه داده مواظب موجودات باشيدزيراشمارامسموم مي کنند،وارددرانتهاي راهروشويد وارددربانشانWAPONSاسلحه شده ودرگوشه موادمنفجره وکليد رابرداشته وخارج شويدوارد دربانشانB.O.Wشويدعنکبوت هاراکشته وبرچسب کددارB.O.Wرابرداريدازاتاق خارج شده وبالاي پله هابااستفاده ازکليد وارددرشويد سمت راست واردشده سگ هاراکشته وسوييچ رافعال کنيدحالابه اتاق برگشته وبه سمت چپ اتاق مابينديوارهاي شيشه اي برويدوقتي که شماکنسول راباسوييچ آن فشاردهيد نيروگاه برق فعال مي شودحالابه وسط اتاق رفته وسوييچ بزرگ رازده تاهمه جاروشن شودبه محلي که سوييچ غيرفعال بودبازگشته وآنرافشاردهيد کمد کنار مي رودبه داحل برويدصحنه اي مي بينيددرکنار اتاق گلدان رابرداشته وآنراچک کنيدتايک کليد به دست بياوريد ازاتاق خارج شويدبه بالاي پله ها
  راه راتاپايان ادامه داده ووارد درشويدبه سمت راست برويدوازکليد روي دراستفاده کنيدازبالکون خارج شده وسرلوحه رابرداريدحالابرگرديداستيومنتظرشماست تاکنارکامپيوتربياييددمو،استيو خرابکاري کرده وهمه جاپراز گازمي شود!تمام راه راتاراهرويي که پروانه هاآنجابودندبرگرديد سپس وارددرآخرراهروشويدبه وسط اتاق برويدوسوييچ روي ديواررافشاردهيدسپس به طرف پانل رفته واهرم رافشاردهيد،يک جعبه جلوي شمامتوقف مي شودبرچسبB.o.wراروي آن قراردهيددوباره اهرم رافشار دهيدبه داخل اتاقb.o.wبرويدازروي ديوار ماسک رابرداشته وتمام راه رابه محلي که استيو خرابکاري کرده بود برگرديدبه اتاق سمت چپ برويد وشير فلکه اي راکه به دست آورده بوديدروي دستگاه قراردهيدراه رابازگشته ووارداتاق بالاي پله هاشويد وبه سوال جواب بله بدهيدتاماسک رااستفاده کرده وداخل شويدبه بالاي پله رفته وازشيرفلکه روي لوله هااستفاده کنيدتاگاز قطع شود.دمويي مي بينيدآلفردهم اکنون مرده است اسلحه ي اورابرداريددمويي مي بينيدسعي کنيد به پايين پله هابرويد ناگهان موجودکور واردمي شوداوگازهاي سمي وخواب آورپرتاب مي کند وخيلي خطرناک است قلب اورانشانه گرفته واورانابود کنيددمويي مي بينيدامااين پايان نيست
  بازي باکريس
  ازدرمجاورواردشده کرم راکشته وواردآسانسورشويدوازآسانسورپايين پريده قبل ازپايين رفتن تراکتوررابه سمت جلو هدانت کنيدوارداتاق ذخيره ي بازي شده ورمزراوارد کنيدقرمز-سبرز-آبي آيتم رابرداريدازدرخارج شده وراه رابه جلو ادامه دهيد وباطري رابرداريد،باتري راروي آسانسور،جايي که باآسانسوراول آمديداستفاده کنيد بالارفته وازسمت چپ کليدونامه رابرداريدسمت راست واردشده کمي به جلوبرويد صحنه اي خواهيد ديد،ازدرخارج شده کارت رامي بينيدکه ازپرتگاه پايين مي افتد،به جلوحرکت کرده ووارددرشده واسلحه رابرداريد راه رابرگشته وباآسانسوربهB1fبرويدازپله هاپايين رفته ووارد درشويدازپله هابالارفته وروي دستگاه بله راانتخواب کنيدتاپازل پايين آيدبه آنجارفته مهمات رابرداريدازدرخارج شويددسته ي در راازروي زمين برداريدصحنه اي خواهيد ديد،زامبي راکشته ووارددرشويدبرروي فريزرکليک کرده ورمز رابزنيد128تادارويي آبي رنگ به شمابدهدازدرديگرواردشده وميمون زامبي راکشته وارددرشويد.دسته ي در راروي دربعدي استفاده کنيدو واردشويدتانک رابرداشته وبه 1fبرويدسمت راست وارددرشده وتانک رادراتاق مدال هااستفاده کنيدکتاب وکليد رابرداشته وبهb1fبرويد.


   
  وضعیت سفید از این پست تشکر کرده است.
 4. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏30/11/11
  ارسال ها:
  15,798
  تشکر شده:
  8,319
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : راهنمايي قدم به قدم وحل معماها بازی Resident Evil - Code: Veronica

  Claire در زندان Rocle Fort ، کپی کردن مدال طلا:

  - تمامی وسایل رو درون صندوق امنيتي بزارید تا رد بشيد، پس از صحنه Steve، میز را برای گرفتن مدال طلا چک كنيد و کلیدی که Steve به آن نگاه میکرد را بزنید، مدال طلا را روی اسکن 3بعدی در اطاق قبلی قرار داده و سپس بطرف بیرون برگردید، سوئیچ بیرون ساختمان را بزنید تا کپسول آتش نشانی را گرفته و آنرا به اتومبیل شعله وری برسانید که از آنجا شروع کرده بودید، چمدان رو بردارید و اون رو بررسی کنید تا آیتم TG-01 رو کسب کنید، و آنرا بطرف اسکنر 3 بعدی ببرید تا مدال را کپی بگیرید، سپس مدال اسكن شده رو روی دروازه ی بزرگ جاییکه اولین بار Steve رو ملاقات کردید استفاده کنید.


  ● کمک به Steve:

  - وقتي صداي فرياد Steve رو شنيديد سريعا خودتون رو به اتاقي كه اسلحه طلايي درش بود بريد، برای بیرون آوردن Steve از اتاقی که در آن محبوس شده است دو اسلحه را روی کامپیوتر باید انتخاب کنید. (E,C)

  ● دو سپر محافظ:

  - اولین سپر پس از صحنه ای که Steve پدرش رو میکشه در اتاق مدل پایگاه نظامی در جاي تابلو روی دیوار پیدا میشه، سپر رو در جایی که گیوتین هست استفاده کنید، دومین سپر پس از استفاده از کلید نقره ای در اتاق سمت چپ ، بالاي پله هاي قصر پیدا میشه، اون رو پشت ساختمان نظامی استفاده کنید. (جايي كه Alfred براي بار دوم به شما شليك ميكنه.)

  ● رمز كامپيوتر در قصر:

  براي بدست آوردن رمز كامپيوتر در طبقه همكف قصر بايد كارت Umbrella رو چك كنيد و رمز پشت اون رو بنويسيد. رمز: NTC0394

  ● رمز كامپيوتر جعبه موسيقي:

  در سمت چپ كامپيوتر فايلي هست كه راه بدست آوردن رمز رو از طريق جعبه موسيقي آموزش داده، به اينصورت هست: عدد اول: چپ،راست - عدد دوم: چپ - عدد سوم: راست - عدد چهارم: راست،‌راست، راست كه در كل عدد 1971 به دست مياد.

  ● قفل باز کن:

  - بطری دارو را نزد مردي که در ابتدای بازی در زندان بود ببرید، قفل باز کن را میتونید روی کشوهای قفل شده و چمدان ها استفاده کنید که یکی از چمدان ها محتوی یک کیت اسلحه است.


  ● معمای تصویر شجره نامه خانوادگی براي پيدا كردن حشره قرمز:


  1- Alfred Ashford جوان

  2- خانم Ashford

  3- Ashford با شمعها

  4- Ashford نزدیک بچه های دوقلو

  5- پدر بزرگ Ashford با دوقلوها

  6- پدر بزرگ Ashford

  7- Ashford نزدیک پدر بزرگ خودش

  ترتیب صحیح به این شکل هست: 2 و 5 و 7 و 4 و 6 و 3 و 1. كه اين ترتيب به شما يك گلدون خواهد داد كه بايد داخل اون رو جستجو كنيد، در اينصورت حشره قرمز رو خواهيد يافت.

  ● حشره آبی:

  - پس از استفاده از اولین سپر، به منطقه جدیدی دسترسی پیدا می کنید که در آن یه چمدان پیدا می کنید و یه صحنه از دو زامبی که همدیگرو میخورن، هر دو رو بکشید تا یک گوی چشمی بگیرید،آنرا روی آدمک بیولوژیکی استفاده کنید تا یک گذرگاه مخفی باز بشه، پله های بطرف باغ سنگی رو پیدا کنید و شمشیر رو در حفره قرار بدید تا موسیقی پیانو را بگیرید، اون رو در اتاق بازیها در طبقه اول قصر استفاده کنید كه در اينصورت حشره آبی ظاهر خواهد شد.

  ● نارنجک انداز:

  - پس از استفاده از سپر دوم یه کارت آبی با سمبل آشفورد کسب می کنید اون رو در منطقه ای که بعنوان Steve بازی کردید، بکار ببرید ، اگر اون رو نداشته باشید مجبورید دو با Tyrant روبرو بشید.

  ● رئيس Tyrant:

  - وقتي بالاخره Claire و Steve پرواز مي كنند شما بايد در پشت هواپيما با Tyrant بجنگيد، اصلا نياز نيست كه بهش شليك كنيد، چون تاثيري نداره مگر اينكه از اسلحه Bow Gun استفاده كنيد، در ابتدا سوئيچ سمت چپ رو بزنيد تا جعبه به سمت رئيس بره ، كمي منتظر بمونيد، به محض شنيدن صداي دستگاه دوباره سوئيچ رو بزنيد، كه بايد تا سه بار اين كار رو تكرار بشه، (در اينجا فقط لازمه چهار يا پنج گياه كامل يا اسپري به همراه داشته باشيد.) بعد از زدن سوئيچ براي بار چهارم رئيس از هواپيما به بيرون پرت خواهد شد. (توجه: سعي كنيد از او فاصله بگيريد، و هرگز نزديك خروجي هواپيما نشيد.)

  ● Claire در پايگاه قطبي، وصل كردن نيروي برق:

  - به اتاق اسلحه ها رفته و كليد قرمز رو برداريد، اون رو روي در قفل شده در اتاق قبلي (بالاي پله ها) استفاده كنيد، اتاق رو خوب جستجو كنيد، براي راه اندازي برق بايد دو كليد رو فعال كنيد.‌ (در اتاق اسلحه ها تفنگ AK-LF 7 رو مي تونيد از قفسه سبز رنگ پيدا كنيد.) بعد از برقراري برق به اتاق Save‌ برگرديد، قفسه كتاب رو به جلو هل بديد، كمد رو چك كنيد و سوئيچ رو فعال كنيد تا يك اتاق مخفي باز بشه، گلدون رو برداريد و جستجو كنيد تا كليد آبي رو بدست بياريد، كه مي تونيد اون رو در طبقه بالا استفاده كنيد.

  ● ماسك گاز:

  - به اتاق B.O.W بريد تا بر چسب انبار B.O.W رو گرفته و آنرا روي جعبه روي تسمه حامل استفاده كنيد، پس از بكار انداختن حامل سوئيچ رو زده و به اتاق B.O.W برگرديد كه الان با گاز پر شده است. ماسك گاز را كه نزديك در هست رو برداريد.

  ● متوقف كردن گاز سمي:

  - به اتاق بخار (Boiler) رفته و شير را برداريد، آنرا به لوله وصل كنيد، ولي اين شير دو طرفه هست در صورتي كه نياز به شير چهار طرفه هست، به اتاقي كه زامبي در آن زنداني هست بريد و شير روي دستگاه بزاريد تا به شير چهار طرفه تبديل بشه سپس روي لوله استفاده كنيد. پس از اتمام صحنه از پله ها پائين بريد و اسلحه Sniper رو برداريد ، بعد از اتمام دمو شما بايد با رئيس بعدي بجنگيد، (توجه: از لبه هاي ساختمون فاصله بگيريد چون رئيس با يك ضربه شمارو به پائين پرت ميكنه.) از اسلحه AK-LF7 استفاده كنيد و كمي رئيس رو ضعيف كنيد سپس با اسلحه Sniper هدف بگيريد و با L1 روي قلب رئيس زوم كنيد و شليك كنيد.

  ● Chris در زندان Rocle Fort - معماي سپر:

  در ابتداي بازي بايد موجود عظيم جثه رو بكشيد تا مرد (زندان بان) رو نجات بديد، اون خواهد مرد ولي به شما يك فندك خواهد داد، فندك رو در اتاق قبلي روي مجسمه استفاده كنيد تا اسلحه Machine Gun‌ رو دريافت كنيد.

  ● رمز كشو: قرمز، سبز ،‌ آبي،‌ نارنجي مي باشد.

  - دستگيره در رو روي دري كه نزديك خروجي Biohazard Level 3 هست استفاده كنيد، در انتهاي راهرو يك مدل تانك پيدا مي كنيد كه بايد به اتاق مدل هاي نظامي برگرديد و روي ماكت استفاده كنيد، تا پشت سرتون زير تابلو يك معماي مخفي باز بشه، همونطور كه از شكلش پيداست بايد سه مدال فرودگاه رو برگردونيد.

  ● مواد شيميايي: كد روي درب فريزر رو به 12.8c تغيير دهيد ، اينكار مواد شيميايي زرد رو به آبي تبديل مي كنيد، اون رو با مواد شيميايي سبز رنگ كه بعدا پيدا مي كنيد مخلوط كنيد، در جايي كه اين مواد رو پيدا مي كنيد ، روي ميز مي تونيد اسلحه تون رو عوض كنيد. بعد از بدست آوردن سپر از استخر (از موجود برقي كه در استخر هست نترسيد فقط سريع داخل بشيد و سپر رو برداريد.) مواد شيميايي رو روي سپر استفاده كنيد تا تبر طلايي رو به شما بده. تبر طلايي رو روي در بزرگ در كنار اتاق Save (ابتداي بازي) بزاريد تا به جت دسترسي پيدا كنيد.

  ● Chris در پايگاه قطبي - گرفتن نيروي برق:

  - به اتاقي بريد كه Claire‌ شير رو روي لوله استفاده كرد بريد، شير رو برداريد و به اتاق High Voltage‌ بريد و روي دستگاه استفاده كنيد سپس سوئيچ برق رو بزنيد.

  * اسلحه Magnum:

  - براي بدست آوردن اين اسلحه بايد كپسوال آتش خاموش كن رو به همراه خود به اتاقي كه آب رو خالي كرديد (اتاقي با دو آسانسور) ببريد،‌ سوئيچ رو بزنيد تا منبع كوچك بالا بياد،‌سپس آتش خاموش كن رو با استفاده از منبع پر كنيد و به اتاقي كه آتش گرفته ببريد،‌ و اسلحه رو برداريد.

  ● جواهر سبز:

  - سوكت چهار طرفه شير رو كه هنگام گرفتن چشم ببر پيدا كرديد رو روي شير استفاده كنيد، شير رو در اتاقي كه دو آسانسور داره روي دستگاه استفاده كنيد تا آب داخل خارچ بشه، از نردبان پائين بريد كليد رو برداريد ، ميمون زامبي رو بكشيد و سپس به اتاق در منطقه يخ زده در جايي كه عنكبوت بزرگ در زير يخ هاست استفاده كنيد، بعد از اتمام صحنه از دست عنبكوب فرار كنيد و جواهر سبز رو برداريد.

  [B]جواهر آبي: به اتاق ذخيره رفته و تبر طلايي رو روي ديوار استفاده كنيد تا يه تاس به شما داده بشه، به اتاقي كه كدهاي روي تاس رو به شما نشون ميده بريد و سپس وارد كنيد: 1- AA و 2- علامت تاج 3- علامت قلب 4- علامت پيك تا كشويي در زير دستگاه باز بشه،‌ تاس رو روي كشو استفاده كنيد تا جسد آلفرد رو ببينيد، انگشتر آبي رو از روي دستش برداريد.

  وقتي وارد هال Biohazard (كه شباهت زيادي به عمارت بزرگ در Resident Evil 1 داره) شديد در سمت چپ زير پله ها ،‌Claire‌ رو با استفاده از چاقو آزاد كنيد، حالا ماموريت شما پيدا كردن Steve هست، وارد اتاق بعدي بشيد، سريع عبور كنيد و موجود داخل ديوار رو بكشيد، قبل از پيچيدن موجود بعدي رو هم بكشيد، دو ميز وسط در راهرو رو هل بديد تا خشاب دريافت كنيد، وارد در بشيد، زامبي رو كشته و از پله سمت چپ بالا بريد، توپ رو جستجو كنيد و گزينه Yes رو انتخاب كنيد، تا توپ شيشه اي رو بدست بياريد، سريعا توپ رو زير سنگ بزاريد تا شكسته بشه، كارت رو برداريد و وارد درب بشيد، كارت رو روي دستگاه استفاده كنيد، در اينجا Steve‌رو ملاقات مي كنيد كه توسط Alexia به موجود عظيم جثه تبديل ميشه، نيازي به كشتن نيست فقط بايد دو يا سه گياه كامل يا اسپري همراه داشته باشيد تا كشته نشيد، بصورت ضربدري فرار كنيد تا از درب خارج بشيد.

  [B]● كشتن Alexia و بدست آوردن جواهر قرمز:

  - بعد از اتمام صحنه با چند تير اسلحه Magnum او رو از پا دربياريد، (اصلا بهش نزديك نشيد چون اگر شما رو بگيره حتما كشته ميشيد.) جواهر قرمز رو برداريد، حالا هر سه جواهر رو جستجو كنيد تا سنگ هاشون رو بدست بياريد، هر سه رو روي تابلوي بالاي پله ها استفاده كنيد،‌ تا راه مخفي باز بشه.

  [B]● مامورت آخر - وارد درب سمت راست بشيد از آسانسور پائين بريد، تا بال چهارم سنجاقك رو بدست بياريد،‌ بعد از پيدا كردن كليد Biohazard به پائين پله هاي هال بريد و وارد در بشيد، حالا بايد دو چشم ببر رو برداريد، ولي براي اينكار بايد ابتدا برق كلي رو قطع كنيد (به اتاق High Voltage بريد). دو چشم ببر (قرمز و آبي)‌ رو به اتاق دو قلوهاي آشفورد ببريد و روي جعبه موسيقي ها بزاريد، ديسك موزيك رو به اتاق كناري و روي دستگاه موسيقي استفاده كنيد، تا راه مخفي باز بشه، از نردبان بالا بريد تا كليد سنجاقك (Dragonfly) رو بدست بياريد، چهار بال رو روي سنجاقك بزاريد و سپس به جايي كه Claire‌ بود بريد،‌ از پله هاي سمت راست بالا بريد،‌ كليد سنجاقك رو استفاده كنيد، كارت امنيتي رو روي دستگاه بالاي پله استفاده كنيد و كد: Veronica رو وارد كنيد، بعد از اتمام صحنه شما بايد با Alexia رئيس آخر بازي بجنگيد، كشتن اون كار ساده اي نيست، حتما بايد اسلحه هاي قوي مثه Magnum و نارنجك انداز داشته باشيد بعد از اتمام صحنه Alexia پرواز ميكنه ، در اين لحظه شما بايد از اسلحه ليزري كه كنار در هست استفاده كنيد، نشونه گيريش كمي سخته اما با يك تير مي تونيد اونو نابود كنيد.

  بعد از اتمام بازي، مي تونيد شخصيت هاي Chris و Claire و Steve رو براي بازي نبرد آزاد كنيد كه مي تونيد بصورت اول شخص و سوم شخص بازي كنيد، بعد از اتمام بازي به عنوان Chris مي تونيد Wesker و بعد از اتمام بازي به عنوان Wesker مي تونيد Hunk‌رو آزاد كنيد.[/B][/B][/B]
   
  وضعیت سفید از این پست تشکر کرده است.
 5. عضو جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏17/12/16
  ارسال ها:
  2
  تشکر شده:
  2
  امتیاز دستاورد:
  1
  جنسیت:
  مرد
  اقا من الان از زیر دریایی وهمه کارا انجام دادم حالا باید چیکار کنم
   
  وضعیت سفید از این پست تشکر کرده است.
 6. عضو جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏17/12/16
  ارسال ها:
  2
  تشکر شده:
  2
  امتیاز دستاورد:
  1
  جنسیت:
  مرد
  اقا شما گفتید که با کرم غول پیکر مواجه میشوید کجای در کوچک
   
  وضعیت سفید از این پست تشکر کرده است.