محل تبلیغات شما سرور ایران

 1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، لازم است که ثبت نام کنید.

خرید سیم کارت به صورت اینترنتی ، چگونه؟ کجا؟

شروع موضوع توسط rondbazz ‏3/12/17 در انجمن اپراتورها

 1. عضو جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏3/12/17
  ارسال ها:
  2
  تشکر شده:
  0
  امتیاز دستاورد:
  1
  جنسیت:
  مرد
  وب سایت:
  خریداینترنتیسیمکارتبهعلتپیچیدگیهاییکهدرمراحلخرید،انتقالسندودریافتسیمکارتداردباروشخریداینترنتیکالاهایدیگربسیارمتفاوتاست.

  مسلمافضایمجازیواینترنتهمانطورکهدرباقیحوزههابهکمکمصرفکنندگانوفروشندگانآمدهدرحوزهیخریدوفقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.نیزموجباتخریدآسانتر،بازارمتنوعترودسترسیراحتتررافراهمکردهاست.

  گستردگیاینترنتودسترسیتمامیفارسیزبانانبهیکمنبعمشترک،کسبوکارهاراازشکلسنتیخارجکردهوراههایتازهایرابرایتولیدکنندگان،توزیعکنندگانومصرفکنندگانفراهمکردهاست.

  دراینمقالهبهبررسیروشهایخریداینترنتیسیمکارتمیپردازیم.
  ازکجا؟


  اولینومهمتریننکتهانتخابیکوبسایتاینترنتیمعتبربرایانتخابواست. چندینوبسایتمعتبردراینزمینهفعالیتمیکنندکهدراینمقالهوبسایترندبازرابهدلایلزیرانتخابکردیم:


  چرارندباز؟


  - تنهاوبسایتخریدوپرداختآنلاینسیمکارتدرکشور

  - دارابودننماداعتمادالکترونیکیازمرکزتوسعهتجارتالکترونیکیوزارتصنعت،معدنوتجارت

  - دارابودنلوگویرسانههایبرخطازوزارتفرهنگوارشاد

  تاییدیههایفوق بهاینمعنیاستکههویتومحلفعالیتاینسایتتوسطمراجعفوقبررسیوتاییدشدهاست،لذاوجودایندونمادراقبلازاستفادهازهرسایتیچککنید،درپایینتمامصفحاترندبازایندولوگووجودداردکهباکلیکبررویآنهامیتوانیدازصحتآنهااطمینانحاصلکنید.

  - دارابودنبیشاز۵۰۰۰۰سیمکارتمتعلقبهحدود۴۰۰فروشگاه،امورمشترکینوفروشندههایسیمکارتازسراسرکشور

  تنوعبالاازشرایطیکخریدراحت،آسانومطمئناست.

  - دارابودنانواعمتنوعجستجومانندجستجویپیشرفته،جستجویمستقلسیمکارترندحروفی،جستجویمستقلسیمکارتقسطی

  بستهبهنوعفقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.مدنظرموتورهایجستجویرندبازبهکمکشمامیآیندونزدیکتریننتیجهرادرسریعترینزماننمایشمیدهند.

  - پشتیبانیبرخط،قبلازهرنوعمعاملهازهرسایتیباپشتیبانیتماسبگیریدتاازپاسخگوییاطمینانحاصلکنید.

  - ریسپانسیوهوشمند،سایترندبازبهصورتهوشمندبستهبهاندازهصفحهینمایشگرشمانمایشدادهمیشود،درگوشی،تبلتوکامپیوترشخصی،نسخههایویژهیهمانصفحه هانمایشدادهمیشود.

  - آموزشحرفهایوکاربریآسانازدیگردلایلپیشنهادرندبازبرایخریدسیمکارتاست.

  مراحلخریداینترنتیسیمکارت

  ابتدابهکمکیکیازانواعجستجویتعبیهدیدهشدهسیمکارتمدنظرخودراپیداکنید.

  - جستجویپیشرفته : جهتجستجوبرمبناهایپیششماره،اپراتور،وضعیت،نوعخط،حدودقیمتوحتینوعرند

  - جستجویفقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید. : جهتجستجوازبینسیمکارتهایقسطی

  - جستجویفقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.: جهتجستجوازبینسیمکارتهایمرغوبرندحروفیبراساسحروفبهکاربردهشدهدرشمارهیسیمکارت

  رندحروفییکیازمرغوبترینانواعرنداستکهفونواژهیارنداسمینیزنامیدهمیشود. بهسیمکارتهاییاطلاقمیشودکههنگامگرفتنشمارهباگوشییککلمهیبامعنیراتایپکنید،بهطورمثال: 0912RONDBAZبرابراستباشمارهی09127663229

  همچنینبرایانتخابراحتترمیتوانیدبراساسگرانترین،ارزانترینوبروزرسانینتیاججستجورامرتبکردهومشاهدهکنید.


  پسازانتخابسیمکارتباکلیکبررویخریدبهصفحهیمشخصاتسیمکارتهدایتمیشویدکهمشخصاتفروشندهیسیمکارتنیزدرهمینصفحهبهشمانمایشدادهمیشود.
  دررندبازدوروشبرایخریدسیمکارتوجوددارد:

  ۱- خریدآنلاینسیمکارت

  ۲- خریدمستقیمسیمکارت


  ۱- فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.:

  سیستمخریدوپرداختآنلاینتنهابرایامورمشترکینیکهتمایلبهفروشآنلایندارندفعالاست،اگردرصفحهیمشخصاتسیمکارتگزینهیپرداختآنلاینرادیدیدابتدابافروشندهتماسبگیرید(یاپیامکارسالکنید) تاازموجودبودنسیمکارتمطمئنشویدسپسباکلیکبررویپرداختمراحلپرداختراانجامدهیدوسیمکارتخودراتهیهکنید.

  برایپرداختآنلاینابتدابایستیدررندبازعضوشویدومدارکشناساییخودراآپلودکنید.

  خریدآنلاینازرندبازدارایضمانتبازگشتوجهنیزمیباشد.

  ۲- خریدمستقیمسیمکارت:

  بااستفادهازاطلاعاتتماسفروشندهدرجشدهدرصفحهیمشخصاتسیمکارتانتخابیبافروشندهتماسبگیریدوپسازکسباطمینانهایلازمسیمکارترابخرید.

  پیشنهادمیشودقبلازخریدباپشتیبانیرندبازتماسبگیریدوراهنماییهایلازمرابگیرید،

  درنهایتبااستفادهازراهنمایزیرازانتقالسندسیمکارتبهنامخوداطمینانحاصلکنید.


  امیدوارماینمقالهنیازشمابرایخریدسیمکارترافراهمکردهباشد.

  جهتمطالعهراهنمایکاملومشاهدهفیلمهایراهنمابهبخشراهنمایوبسایترندبازمراجعهکنید.


  برایارتباطبارندبازوارسالانتقادویاپیشنهادازبخشتماسبامادروبسایترندبازاستفادهکنیدیاباشمارههایزیردرتماسباشید:

  021-44665511

  021-44665522